ZOEK UW KLACHT

Privacyverklaring REMIMO

Privacyverklaring 

REMIMO Centrum voor Chinese Geneeswijzen (hierna: REMIMO of wij), gevestigd aan de Tramstraat 6, 7001 CH te Doetinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels naleven die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring kunt u informatie vinden over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. U kunt contact met ons opnemen via telefoon: 0314 650017 of e-mail: info@remimo.nl in de volgende situaties:

  • Na het lezen van deze privacyverklaring heeft u nog vragen over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens.
  • U wilt gebruik maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de AVG of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens.
  • U wilt een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, met welk doel en op basis van welke grondslag.

REMIMO Centrum voor Chinese Geneeswijzen verwerkt uw persoonsgegevens nadat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt middels het contactformulier op onze website of tijdens het intakegesprek c.q. de behandelingen.

Contactgegevens

Via het contactformulier verwerken wij uw voor-en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer  en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft) om onder andere uw vragen te kunnen beantwoorden. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang, namelijk het belang van het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Patiëntendossier

Tijdens het intakegesprek c.q. de behandelingen worden geslacht, voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt om met u te kunnen communiceren. Verder verwerken wij bijzondere en gevoelige persoonsgegevens omtrent uw gezondheid die relevant zijn voor de behandeling van uw klachten. Daar het hier gaat om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens, vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de behandelingsovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van REMIMO, omdat REMIMO de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor de behandeling van uw klachten.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. REMIMO mag dan geen verdere gegevens meer van u verwerken (met inachtneming van de wettelijke verplichte bewaartermijn (zie verderop)). REMIMO kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten en zal het patiëntendossier onmiddellijk moeten sluiten.

Facturering en financiële administratie

Uw geboortedatum en, indien gewenst, uw Burgerservicenummer (BSN) worden verwerkt om op uw facturen c.q. kwitanties te vermelden voor het geval u deze facturen/kwitanties in kunt dienen bij een zorgverzekeraar of belastingdienst. Voor het voeren van een adequate financiële administratie verwerken wij uw contactgegevens en betalingsgegevens. Deze verwerking is noodzakelijk om de behandelingsovereenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij verwerken analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard. De technische, functionele en analytische cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

REMIMO neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn

REMIMO hanteert de wettelijke bewaartermijn volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) voor het bewaren van de patiëntendossiers. Deze bedraagt vijftien jaar of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Bij chronische aandoeningen kan de bewaartermijn hierdoor langer zijn dan vijftien jaar zodat de ziektegeschiedenis volledig blijft en de kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg ook op termijn kan worden gewaarborgd. De bewaartermijn start op het moment dat een eerste gegeven over de patiënt is opgenomen. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Mocht een patiënt overlijden start de bewaartermijn vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling.

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen, kwitanties en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van betrokkenen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende maximaal één jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden

REMIMO verstrekt uw persoonsgegevens alleen op schriftelijk verzoek uwerzijds aan derden. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer onherkenbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door REMIMO Centrum voor Chinese Geneeswijzen. Tevens heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@remimo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer onherkenbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek met inachtneming van onze verplichting te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen opgelegd door de WGBO en de fiscus.

REMIMO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

REMIMO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, naam dan contact op met ons via info@remimo.nl

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen en u per e-mail van de wijziging op de hoogte brengen.

Ga hier direct terug naar het contactformulier
Ga hier direct terug naar het contactformulier
Wij behandelen de oorzaak voor een blijvend resultaat
Wij helpen u graag verder